Pirkimo taisyklės

Pirkimo - pardavimo sąlygos
ir taisyklės

1.1. Šios Prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas (toliau – „WoW Bendruomenės klubas“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka WoW Bendruomenės klubas siūlomas prekes/paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi WoW Bendruomenės klubas teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje https://www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas/ gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia svetainėje WoW Bendruomenės klubas prekių ar paslaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.5. Pirkėjas įsipareigoja gautą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais.

1.6. Pirkėjas sutinka gauti informaciją ir reklamų pasiūlymus iš mūsų partnerių.

1.6. Portale WoW Bendruomenės klubas pateikta medžiaga yra tik WoW Bendruomenės klubas nuosavybė, todėl Pirkėjas įsipareigoja, jos jokia forma nedauginti, nekopijuoti ir vienokia ar kitokia forma nenaudoti viešai prieinamose portaluose, leidiniuose ir kt.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant svetainėje https://www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas/ taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi WoW Bendruomenės klubas paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas WoW Bendruomenės klubas portalu naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti WoW Bendruomenės klubas portalo darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Tarpininkas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.2. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos WoW Bendruomenės klubas metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

3.1. Prekių kainos WoW Bendruomenės klubas platformoje suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

3.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

3.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

3.2.2. banko pavedimu;

3.2.3. mokėjimo kortele.

3.3. Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo užpaslaugas Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per nurodytą terminą.

3.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu WoW Bendruomenės klubas platformoje iš karto po užsakymo užbaigimo. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

3.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją (klausimai@wowuniversity.org) per 7 (septynias) dienas nuo apmokėjimo. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

4.1. Norėdamas Pirkėjui ar WoW Bendruomenės klubas portalo lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas.

5.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei WoW Bendruomenės klubas teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie wowgamma.org naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

5.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5.4. Jei WoW Bendruomenės klubas pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

5.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas įvairias akcijas ar žaidimus.

6.2.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. 

7.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.wowuniversity.org/bendruomenesklubas skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.1. Pirkėjas per 7 (septynias) dienas nuo apmokėjimo turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. 

9.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu klausimai@wowuniversity.org  pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

9.2. Pirkėjas įsigijęs „Mėnesinę narystę“ gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, informavęs Pardavėją per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo apmokėjimo. Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma. Nutraukus sutartį vėliau, įmoka už einamąjį mėnesį negrąžinama.

9.3. Pirkėjas įsigijęs „Metinę narystę“ gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, informavęs pardavėją per  7 (septynias) kalendorines dienas nuo apmokėjimo. Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma. Po 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo apmokėjimo, sutartis tarp šalių įsigalioja vienerių metų laikotarpiui ir nėra grąžinama sumokėta Pirkėjo suma.

9.4. Pirkėjas įsigijęs „Mėnesinę narystę premium“ gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, informavęs Pardavėją per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo apmokėjimo. Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma. Nutraukus sutartį vėliau, įmoka už einamąjį mėnesį negrąžinama.

10.1 Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, naudojamis šie Asmens suomenys: vardas, pavardė, telefonas, adresas, el. paštas bei kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 valdomas elektronines sistemas.

VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 pasilieka teisę naudoti jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – siųsti pasiūlymus su savo produktų naujienomis bei akcijomis. Bus suteikta galimybė atsisakyti naujienlaiškio.

VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. apdoroti Jūsų užklausas;
 6. tiesioginės rinkodaros tikslais – suteikus Jums galimybę bet kada atsisakyti.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu klausimai@wowuniversity.org;

VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu klausimai@wowuniversity.org;

Baigiamosios nuostatos                              

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. VšĮ “WoW University”, Į.k. 305333894 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu klausimai@wowuniversity.org.

WoW Bendruomenės klubas yra ne tik online mokymosi platforma, bet ir moterų bendruomenė. Bendruomenė, kurios pagrindas yra pagarba, palaikymas, darnus bendravimas ir kuriamas saugumo jausmas. Tai vieta, kurioje savo nuomonę tu gali reikšti be baimės, kad būsi nesuprasta ar neišgirsta. Čia gali diskutuoti, dalintis idėjomis bei istorijomis, atrasti įdomių naujų žmonių bei naujų temų.

O svarbiausia tai, kad čia gausi stiprų ir reikalingą palaikymą, be kurio kiekvienos mūsų judėjimas pirmyn yra tiesiog neįmanomas.

Tam, kad kiekviena moteris galėtų taip jaustis, yra privaloma laikytis šių taisyklių: 

 • Gerbti vieną kitą ir kiekvienos unikalumą;
 • Gerbti skirtingas nuomones; 
 • Išsakyti savo nuomonę darniu būdu (nevartojant keiksmažodžių, šiurkščios kritikos, sarkazmo);
 • Suteikti viena kitai palaikymą;
 • Padrąsinti, įkvėpti kitą moterį, jei šiuo metu jai yra sunku;
 • Nepertraukti kitos moters, kai ši kalba, leisti jai pasisakyti;
 • Būti dėmesingoms viena kitai;
 • Džiaugtis viena kitos atradimais, suvokimais, įžvalgomis; 
 • Čia tarp moterų nėra konkurencijos;
 • Skatinama kooperacija ir bendradarbiavimas tarp moterų.

Šioje platformoje galite inicijuoti diskusijas, kurios yra susiję su mokymais ir mokymosi temomis. Galite jungtis į mažesnes grupes ir diskutuoti atskirais klausimais, kooperuotis įvairiems projektams ar gražioms akcijoms.

Mes pasiliekame teisę koreguoti mokymosi turinį atsižvelgiant į situaciją.

Prisijungdama prie WoW Bendruomenės klubo, jūs sutinkate su taisyklėmis ir prisiimate atsakomybę laikytis šių taisyklių. Jei taisyklių bus nesilaikoma, mes turime teisę jus įspėti arba pašalinti.

WoW University, VšĮ „WoW University“, Įmonės kodas: 305333894, Buveinės adresas: Kalvarijų g. 125, Vilnius, El. paštas: info@wowuniversity.org

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Privatumo politika.